Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych w roku 2024

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz
z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.:

1) stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 114,66 zł;

2) stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 286 zł;

3) stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł;

4) stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 1144,05 zł.

 

Podstawa prawna:

Dz. U. 2017 poz. 1566, U S T A W A z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Art. 398.

1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1–3, ponosi się opłatę.
2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.
3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł.
4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.
5. Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł

...

11. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2–5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.

 

 

Data publikacji: 16.01.2024 10:33:45

Produkty
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Kategoria: Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Kategoria: Dokumentacja techniczna