Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) nakładających na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości (raz na dwa lata) wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości (rachunki, faktury) w bieżącym roku na terenie gmin rozpoczęły się kontrole w tym zakresie. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych, zatem nie wystarczy posiadanie jednego rachunku. Rachunki za wywóz ścieków należy przechowywać przez okres 3 lat (podstawa prawna - art. 118 Kodeks cywilny).

W wielu rejonach każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Ścieki zbierane w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością wynikającą z ilości zużycia wody oraz objętości zbiornika, natomiast gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków należy usuwać z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji urządzenia. Minimalna częstotliwość wywozu jest zawarta w Uchwale będącej Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - raz na kwartał dla szamba, raz na rok dla oczyszczalni.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gmin/miast mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a – podlega karze grzywny do 500 PLN.

 

Tekst ustawy: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

UCHWAŁA NR L/456/23 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

UCHWAŁA NR XX/271/20 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

UCHWAŁA NR LXXV/722/2023 RADY GMINY ŚWIDNICA Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

UCHWAŁA NR XXI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Data publikacji: 10.05.2023 11:34:00