Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

od 2.500 PLN

BESTSELLER

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Na dobry początek wyślij numer działki lub adres, ilość użytkowników...

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Producent: PRO-ECO s.c.
Koszty dostawy:
 • ORLEN Paczka 10.81 zł brutto
 • Paczkomaty InPost 18.99 zł brutto
 • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgody wodnoprawnej - przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga (na podstawie art. 394, ust. 1, p. 13 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) wykonanie urządzeń wodnych (drenaż rozsączający, studnia chłonna, panele, komory, tunele filtracyjne, wylot kanalizacji sanitarnej do rowu, na działce będącej własnością ubiegającego się o zgodę wodnoprawną) służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, w tym wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Warunkiem uzyskania zgody wodnoprawnej w postaci przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, jest m.in.: zasięg oddziaływania inwestycji, który nie może wykraczać poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Jeżeli oddziaływanie wykracza poza granice nieruchomości, urząd wniesie sprzeciw w drodze decyzji. Wówczas należy wystąpić o stosowne pozwolenia wodnoprawne.

Zgłoszenie wodnoprawne składa się przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych do właściwego Nadzoru Wodnego. Jeśli spełni ono wszystkie wymagania, Urząd przyjmie zgłoszenie milczącą zgodą (można wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego). Do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności można przystąpić po 30 dniach od złożenia zgłoszenia, pod warunkiem, że Nadzór Wodny nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji i nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Prace należy rozpocząć przed upływem 3 lat od terminu ich rozpoczęcia, podanego w zgłoszeniu. W przeciwnym razie należy ponownie dokonać zgłoszenia.

 

Udzielasz nam Pełnomocnictwa - a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie - do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Co jest potrzebne:

 • mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000;
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • badanie geotechniczne.

Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych w roku 2024

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz
z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.:

1) stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 114,66 zł;

2) stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 286 zł;

3) stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł;

4) stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 1144,05 zł.

 

Podstawa prawna:

Dz. U. 2017 poz. 1566, U S T A W A z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Art. 398.

1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1–3, ponosi się opłatę.
2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.
3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł.
4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.
5. Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł

...

11. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2–5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.

 

 

KROPLA WIEDZY cz. 4 - Kiedy zgłoszenie wodnoprawne, a kiedy pozwolenie wodnoprawne

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni lub podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki odprowadzamy do gruntu będącego naszą własnością (również do naszego rowu), wówczas konieczne jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Urządzeniem wodnym nie jest oczyszczalnia, ale system (rozwiązanie) odprowadzenia do odbiornika oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, czyli drenaż rozsączający, studnia chłonna, panele, tunele i komory filtracyjne, wylot kanalizacji sanitarnej do rowu.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się do Kierownika lokalnej jednostki Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie.

Do realizacji inwestycji można przystąpić po 30 dniach od złożenia wniosku (nie później niż 3 lata od zadeklarowanego we wniosku terminu ich rozpoczęcia), pod warunkiem, że urząd nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji i nie wniósł w tym terminie sprzeciwu. Jeśli złożone dokumenty spełniają wszystkie wymagania, Nadzór Wodny przyjmuje zgłoszenie milczącą zgodą (można również wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego).

W przypadku zgłoszenia wodnoprawnego jest jednak warunek - zasięg oddziaływania inwestycji nie może wykraczać poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Jeżeli taka sytuacja miała by miejsce, wówczas należy wystąpić o stosowne pozwolenie wodnoprawne do regionalnego Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie.

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieki odprowadzamy do potoku, rzeki, rowu (niebędącego naszą własnością), wówczas należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi – usługę wodną oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do odbiornika. Pozwolenia wodnoprawne wydaje właściwy Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie, na podstawie wniosku, operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dokumentów i informacji.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Pozwolenie wodnoprawne można przedłużyć przed upływem terminu jego obowiązywania lub można wystąpić o wydanie nowego pozwolenia po jego zakończeniu. Do realizacji inwestycji można przystąpić po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna (nie później niż 3 lata).

W obu przypadkach, należy również pamiętać o zgłoszeniu budowy oczyszczalni do Starostwa Powiatowego.

A jak to wygląda w praktyce... Udzielasz nam Pełnomocnictwa - a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie - do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Co jest potrzebne, aby wykonać dokumentację:

 • mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000;
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • badanie geotechniczne.

 

Produkty podobne

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Wykonujmy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (art. 389 i 390)

Cena: sprawdź
Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu gminy lub miasta (zgodnie z art. 152, 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Cena: sprawdź
Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich - kwartalne, roczne.

Cena: sprawdź