Koszyk

Dodano produkt do koszyka

KROPLA WIEDZY cz. 3 - Układy rozsączające ścieki do ziemi dla budynków jednorodzinnych

Odbiornikiem ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym lub oczyszczonych w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków może być ziemia. Takie rozwiązanie wymaga jednak spełnienia kilku rzeczy:

  • odpowiednie warunki gruntowo-wodne – grunt przepuszczalny, nienawodniony, miejsce wprowadzania ścieków do ziemi oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
  • powierzchnia i ukształtowanie działki umożliwiające wykonanie urządzeń,
  • zachowanie min 30 m od osi istniejących i nowych studni wody pitnej (70 m dla instalacji bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków).

Rozsączenie ścieków do ziemi może odbywać się poprzez m.in: drenaż rozsączający, pole, pakiety, komory, tunele filtracyjne, studnie chłonne. Wybór rozwiązania oraz wielkość i konstrukcję układu determinuje ilość odprowadzanych ścieków oraz powyższe warunki.

Warunki gruntowo-wodne powinny być określone na podstawie badania geotechnicznego wykonanego przez geologa - odwiert 3-4 m, w miejscu planowanej lokalizacji urządzeń rozsączajacych.

Odprowadzenie podczyszczonych lub oczyszczonych ścieków do gruntu odbywa się w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód, natomiast wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączania, wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej poprzez przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego przez Kierownika Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie. Jeśli zasięg oddziaływania inwestycji wykroczy poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, to urząd wniesie sprzeciw w drodze decyzji. W takiej sytuacji należy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne do Zarządu Zlewni.

Cała instalacja wymaga zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego.

Data publikacji: 12.07.2023 10:19:00

Zaloguj się aby skomentować