Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

od 3.800 PLN

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Na dobry początek wyślij numer działki lub adres, rodzaj budynku/obiektu, ilość użytkowników.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Producent: PRO-ECO s.c.
Koszty dostawy:
 • ORLEN Paczka 10.81 zł brutto
 • Paczkomaty InPost 18.99 zł brutto
 • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Wykonujmy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (art. 389 i 390*) na m.in.:

 1. usługi wodne (polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania z wód):
 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 1. szczególne korzystanie z wód:
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych (art. 100 ust.1*) – dotyczy wytwórców ścieków przemysłowych,
 1. wykonanie urządzeń wodnych,
 2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
 3. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, jeżeli wydano decyzję, o zwolnieniu od zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (art.77 ust.3*).

Pozwolenia wodnoprawne wydaje właściwy Zarząd Zlewni, na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na art. 100 ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne należy przedłużyć przed upływem terminu jego obowiązywania lub wystąpić o wydanie nowego po jego zakończeniu.

 

Udzielasz nam Pełnomocnictwa - a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie - do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Co jest potrzebne:

 • mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000;
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • badanie geotechniczne.

 

*Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych w roku 2024

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz
z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.:

1) stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 114,66 zł;

2) stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 286 zł;

3) stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł;

4) stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 1144,05 zł.

 

Podstawa prawna:

Dz. U. 2017 poz. 1566, U S T A W A z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Art. 398.

1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1–3, ponosi się opłatę.
2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.
3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł.
4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.
5. Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł

...

11. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2–5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.

 

 

KROPLA WIEDZY cz. 4 - Kiedy zgłoszenie wodnoprawne, a kiedy pozwolenie wodnoprawne

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni lub podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki odprowadzamy do gruntu będącego naszą własnością (również do naszego rowu), wówczas konieczne jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Urządzeniem wodnym nie jest oczyszczalnia, ale system (rozwiązanie) odprowadzenia do odbiornika oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, czyli drenaż rozsączający, studnia chłonna, panele, tunele i komory filtracyjne, wylot kanalizacji sanitarnej do rowu.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się do Kierownika lokalnej jednostki Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie.

Do realizacji inwestycji można przystąpić po 30 dniach od złożenia wniosku (nie później niż 3 lata od zadeklarowanego we wniosku terminu ich rozpoczęcia), pod warunkiem, że urząd nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji i nie wniósł w tym terminie sprzeciwu. Jeśli złożone dokumenty spełniają wszystkie wymagania, Nadzór Wodny przyjmuje zgłoszenie milczącą zgodą (można również wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego).

W przypadku zgłoszenia wodnoprawnego jest jednak warunek - zasięg oddziaływania inwestycji nie może wykraczać poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Jeżeli taka sytuacja miała by miejsce, wówczas należy wystąpić o stosowne pozwolenie wodnoprawne do regionalnego Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie.

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieki odprowadzamy do potoku, rzeki, rowu (niebędącego naszą własnością), wówczas należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi – usługę wodną oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do odbiornika. Pozwolenia wodnoprawne wydaje właściwy Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie, na podstawie wniosku, operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dokumentów i informacji.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Pozwolenie wodnoprawne można przedłużyć przed upływem terminu jego obowiązywania lub można wystąpić o wydanie nowego pozwolenia po jego zakończeniu. Do realizacji inwestycji można przystąpić po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna (nie później niż 3 lata).

W obu przypadkach, należy również pamiętać o zgłoszeniu budowy oczyszczalni do Starostwa Powiatowego.

A jak to wygląda w praktyce... Udzielasz nam Pełnomocnictwa - a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie - do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Co jest potrzebne, aby wykonać dokumentację:

 • mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000;
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • badanie geotechniczne.

 

Podziękowanie od Klienta

Bardzo miłe podziękowanie od Klienta Pana Andrzeja, jego sprawa ciągnęła się i ciągnęła się i ciągnęła się w urzędach... Ale upór i kolejne składane pisma pozwoliły załatwić coś prawie "niezałatwialnego".

 

 

Produkty podobne

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgody wodnoprawnej - przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Cena: sprawdź
Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu gminy lub miasta (zgodnie z art. 152, 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Cena: sprawdź
Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich - kwartalne, roczne.

Cena: sprawdź