Koszyk

Dodano produkt do koszyka

KROPLA WIEDZY cz. 4 - Kiedy zgłoszenie wodnoprawne, a kiedy pozwolenie wodnoprawne

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni lub podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki odprowadzamy do gruntu będącego naszą własnością (również do naszego rowu), wówczas konieczne jest zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Urządzeniem wodnym nie jest oczyszczalnia, ale system (rozwiązanie) odprowadzenia do odbiornika oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, czyli drenaż rozsączający, studnia chłonna, panele, tunele i komory filtracyjne, wylot kanalizacji sanitarnej do rowu.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się do Kierownika lokalnej jednostki Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie.

Do realizacji inwestycji można przystąpić po 30 dniach od złożenia wniosku (nie później niż 3 lata od zadeklarowanego we wniosku terminu ich rozpoczęcia), pod warunkiem, że urząd nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji i nie wniósł w tym terminie sprzeciwu. Jeśli złożone dokumenty spełniają wszystkie wymagania, Nadzór Wodny przyjmuje zgłoszenie milczącą zgodą (można również wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego).

W przypadku zgłoszenia wodnoprawnego jest jednak warunek - zasięg oddziaływania inwestycji nie może wykraczać poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Jeżeli taka sytuacja miała by miejsce, wówczas należy wystąpić o stosowne pozwolenie wodnoprawne do regionalnego Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie.

Jeżeli oczyszczone w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieki odprowadzamy do potoku, rzeki, rowu (niebędącego naszą własnością), wówczas należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi – usługę wodną oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do odbiornika. Pozwolenia wodnoprawne wydaje właściwy Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie, na podstawie wniosku, operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dokumentów i informacji.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Pozwolenie wodnoprawne można przedłużyć przed upływem terminu jego obowiązywania lub można wystąpić o wydanie nowego pozwolenia po jego zakończeniu. Do realizacji inwestycji można przystąpić po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna (nie później niż 3 lata).

W obu przypadkach, należy również pamiętać o zgłoszeniu budowy oczyszczalni do Starostwa Powiatowego.

A jak to wygląda w praktyce... Udzielasz nam Pełnomocnictwa - a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie - do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Co jest potrzebne, aby wykonać dokumentację:

  • mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000;
  • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • badanie geotechniczne.

 

Data publikacji: 18.07.2023 00:27:00

Produkty
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Kategoria: Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Kategoria: Dokumentacja techniczna

Kompletna studnia chłonna 1,2 m WOBET-HYDRET
Kompletna studnia chłonna 1,2 m WOBET-HYDRET

Cena: 2403.50 zł

Kategoria: Systemy rozsączania

Kompletny zestaw drenarski tunele 300 l 8 szt. 2400 l AQUABIN
Kompletny zestaw drenarski tunele 300 l 8 szt. 2400 l AQUABIN

Cena: 2148.00 zł

Kategoria: Systemy rozsączania

Zaloguj się aby skomentować